تعرفه و شرایط جدید بیمه پهپادها اعلام شد/پهپادها بیمه می شوند

تعرفه و شرایط قیمتی بیمه پهپادها و کوادکوپترها

در ادامه براساس وزن پهپادها، موارد مرتبط شامل قیمت، حق بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث – جانی، حق بیمه مسئولیت درقبال اشخاص ثالث – مالی، حق بیمه حوادث انفرادی خلبان و مبلغ حق بیمه یک ساله درج شده است.

کلاس ۱ – بین ۰.۵ تا ۱ کیلوگرم

حداکثر قیمت پهپاد: ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال حق بیمه بدنه: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
حق بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث – جانی: ۵۰۰.۰۰۰ ریال (یک دیه کامل درسال ۱۳۹۷)
حق بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث – مالی: ۵۰۰.۰۰۰ ریال (تاسقف پوشش ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
حق بیمه حوادث انفرادی خلبان: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال (تا سقف پوشش ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

جمع کل حق بیمه : ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال


کلاس ۲ – بین ۱ تا ۲ کیلوگرم

حداکثر قیمت پهپاد: ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال حق بیمه بدنه: ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
حق بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث – جانی: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( یک دیه کامل درسال ۱۳۹۷)
حق بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث – مالی: ۷۵۰.۰۰۰ ریال (تاسقف پوشش ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
حق بیمه حوادث انفرادی خلبان: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال (تا سقف پوشش ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

جمع کل حق بیمه: ۵.۷۵۰.۰۰۰ ریال


کلاس ۳ – بین ۲ تا ۵ کیلوگرم

حداکثر قیمت پهپاد: ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال حق بیمه بدنه: ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال
حق بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث – جانی: ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال (دو دیه کامل در سال ۱۳۹۷)
حق بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث – مالی: ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال (تاسقف پوشش ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
حق بیمه حوادث انفرادی خلبان: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال (تاسقف پوشش ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

جمع کل حق بیمه: ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال


کلاس ۴ – بین ۵ تا ۱۵ کیلوگرم

حداکثر قیمت پهپاد: ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال حق بیمه بدنه: ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
حق بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث – جانی: ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دو دیه کامل در سال ۱۳۹۷)
حق بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث – مالی: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال (تا سقف پوشش ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
حق بیمه حوادث انفرادی خلبان: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال (تا سقف پوشش ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

جمع کل حق بیمه: ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال


کلاس ۵ – بین ۱۵ تا ۳۰ کیلوگرم

حداکثر قیمت پهپاد: ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (حق بیمه بدنه: ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
حق بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث – جانی: ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال (سه دیه کامل درسال ۱۳۹۷)
حق بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث – مالی: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال (تا سقف پوشش ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
حق بیمه حوادث انفرادی خلبان: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال (تاسقف پوشش ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

جمع کل حق بیمه: ۵۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال


کلاس ۶ – بین ۳۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم

حداکثر قیمت پهپاد: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (حق بیمه بدنه: ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
حق بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث – جانی: ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال (سه دیه کامل در سال ۱۳۹۷)
حق بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث – مالی: ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال (تا سقف پوشش ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
حق بیمه حوادث انفرادی خلبان: ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (تا سقف پوشش ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

جمع کل حق بیمه ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

درباره نویسنده: روابط عمومی

سوالات خود را از قسمت نظرات همین پست با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.