شرکت هوابرد نگاه آسمان

چگونه گیمبال H3-3D یا H4-3D را بر روی F550 ِDji نصب کنیم

شاید شما هم به این مسئله برخورد کرده باشید که چگونه بهترین روش را برای نصب انواع گیمبال ها بخصوص گیمبال های شرکت Dji برای دوربین گوپرو انتخاب کنیم. 

یکی از بهترین روش ها، برای نصب گیمبال در کلیه ی سیستم های پرنده، استفاده از ریل سیستم و نصب گیمبال و باتری در طرفین در صورت بالانس وزنی ربات پرنده است.

نصب گیمبال H3-3d بر روی ربات پرنده f550

برای نصب دو پایه با گیره بر روی گیمبال H3-3d نیز می توانید از قطعه زیر که توسط یک شرکت طراحی شده است استفاده نمایید، این گیره با صفحه کربنی که طراحی شده است به گیمبال H3-3D نصب شده و در نهایت امکان اتصال دو پایه یا گیره را برای نصب بر روی ریل سیستم مهیا می کند.

گیره نصب H3-3d گیمبال fبر روی ریل سیستم ربات پرنده

بالانس وزنی ربات پرنده

همان طور که در شکل فوق مشاهده می کنید بعد از نصب گیمبال در یک سوی ریل سیستم (جلوی ربات پرنده) و نصب باتری در یک سوی (عقب ربات پرنده) باید یا جابجایی هر دو قطعه (باتری و گیمبال) و دور و نزدیک کردن از مرکز ثقل بالانس وزنی آن را تنظیم نمایید. در صورت تنظیم همان طوری که در تصاویر مشاهده می کنید، هنگامی که از دو بازوی کناری گرفته می شود ربات پرنده در حالت بالانس و موازی با راستای افق باقی می ماند و به یک طرف متمایل نخواهد شد.

بسته کامل هگزاروتور f550

اگر در این رابطه سوالی دارید با ما تماس بگیرید


نویسنده: محمد چیتگرها