شرکت هوابرد نگاه آسمان

فیلمبرداری هوایی روز قدس در تهران

نگاه آسمان در همکاری مشترک با واحد ترابری هوایی سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا به پوشش تصویربرداری هوایی روز قدس پرداخت. انجام فیلمبرداری در مسیرهای مختلف و در انتها از برگزاری نماز جمعه روز قدس در دانشگاه تهران از قسمت های مختلف این پروژه بود. تصاویر هوایی اخذ شده از سیستم های بدون سرنشین شرکت نگاه آسمان از شبکه ها مختلف سیما و بخش های خبری آن پخش شد.

عکس هوایی راهپیمایی روز قدس تهران

عکس هوایی احمدی نژاد

دکتر احمدی نژاد (رئیس جمهور اسبق) در قاب دوربین پرنده شرکت نگاه آسمان در راه پیمایی روز قدس