شرکت هوابرد نگاه آسمان

متن مصاحبه مهندس چیتگرها با ماهنامه تخصص حوزه انرژی (عصر کیمیاگری)

محمد چیتگرها (مدیرعامل شرکت هوابرد نگاه آسمان) در مصاحبه اختصاصی با ماهنامه عصر کیمیاگری به معرفی شرکت نگاه آسمان پرداخت. متن این مصاحبه در ادامه قابل مشاهده است.

محمد چیتگرها
محمد چیتگرها