شرکت هوابرد نگاه آسمان

نگاه آسمان در مراحل نصب پره نیروگاه بادی گروه مپنا

شرکت نگاه آسمان در همکاری مشترک با گروه مپنا به بازدید و بازرسی هوایی مراحل نصب پره در نیروگاه بادی کهک پرداخت. از تصاویر هوایی این پروژه در مستند سازی و برداشت اطلاعات فنی استفاده خواهد شد.
 
هلی شات نیروگاه بادی کهک

عکس هوایی نیروگاه بادی منجیل

عکس هوایی نیروگاه بادی کهک گروه مپنا